Obavijest o upisu djece DV Lekenik za pedagošku godinu 2020./2021. i program predškole („mala škola“)

Obavijest o upisu djece DV Lekenik za pedagošku godinu 2020./2021. i program predškole („mala škola“)  PDF

Zahtjev za upis NOVI 2020.- 2021. PDF

ZAHTJEV ZA UPIS PREDŠKOLA 2020./ 2021. PDF

UPIS DJECE LINK

OGLAS_ZA_UPIS_DJECE_U_VRTIĆ-2020-2021

Priložiti sljedeće isprave:

  1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
  2. uvjerenje (potvrdu) o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice                 djeteta,
  3. uvjerenje o mjestu prebivališta  ili preslike osobnih iskaznica korisnika usluge,
  4. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa) za korisnike usluge,  
  5. presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu  ili teškoću u razvoju djeteta,
  6. presliku iskaznice imunizacije kao dokaz procijepljenosti djeteta sukladno zakonskim propisima
  7. potvrde o drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa, i to:

 –          za dijete s teškoćama u razvoju – presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta,

 –          za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – rješenje centra za socijalnu skrb,

 –          za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,

 –           za dijete roditelja s invaliditetom – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,

 –          za dijete oba zaposlena roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),

 –          za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa)  i dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,

 –          za dijete zaposlenog roditelja  iz jednoroditeljske obitelji – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa)  i dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),

 –          za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

 –          za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

 –          za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

 –          za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,

 –          za dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),

 –          za dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen – potvrda o redovitom školovanju ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa).

– za dijete čiji su brat ili sestra polaznici vrtića – preslika Ugovora za brata/sestru polaznika vrtića

  

Podnesene prijave razmatrati će Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Lekenik, temeljem postupka propisanog Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Lekenik za pedagošku godinu 2020. / 2021.

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik i na WEB stranici http://vrtic-lekenik.com/  najkasnije do 22. lipnja 2020. godine, a o rezultatima upisa Dječji vrtić Lekenik će izdati rješenja.

Roditelji nezadovoljni rješenjem zahtjeva za prijem mogu izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Lekenik u roku 15 dana od dana zaprimanja rješenja.

Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječji vrtić Lekenik temeljem prijave na ovaj Oglas, upisuju se u Vrtić nakon obavljenog zdravstvenog pregleda i potpisanog Ugovora, a počevši od 01. rujna 2020. godine.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Lekenik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Lekenik („Službeni vjesnik“ 06/18)

Za sve informacije o upisu roditelji se mogu obratiti na telefon 772-150 svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK
PREDSJEDNICA
Ljilja Dolovčak Mikočević